بردبورد ، برد سوراخ دار ، فیبرخام

بردبورد ، برد سوراخ دار ، فیبرخام

در الکترونیک برای اینکه مداری را به طور موقت بسته و مورد آزمایش قرار دهیم از برد بورد ( Breadboard ) استفاده می کنیم .

استفاده از برد بورد سرعت کار را افزایش داده و بستن مدار را بسیار آسان می کند .

برد بورد دارای سوراخ های بسیاری است که پایه های قطعات الکترونیکی داخل این سوراخ ها قرار می گیرد .

دقت داشته باشید که هرگز نباید هر دو پایه یک المان الکترونیکی را در سوراخ هایی که از داخل به هم متصل هستند قرار داد زیرا در این صورت آن المان عملاً از مدار حذف می شود .

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه